اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرآ و ددلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا